Hiroka Takeda: Shokugi no Soma - Fo'xTails "Atria" guitar soloHiroka Takeda: Shokugi no Soma - Fo'xTails "Atria" guitar solo

[Shokugi no Soma] Fo'xTails "Atria" guitar solo