Posts

Nadia Kossinskaja, Yuliya Lonskaya, Oksana Shelyazhenko : Guitar Quartet 4-tissimo a VERY Funny Medley classic guitar with Dimitri Illarionov