Posts

Yoshiko Ikejiri, Rie a.k.a. Suzaku, Rina Hoshino, Chisato Kawaguchi : Ikejiri family - Breaking The Limit [Original Song]

Juna Serita, Rina Hoshino: Twin Bass🎸What is Hip?

Rina Hoshino, Shinobu Kawashima: What is hip

Juna Serita,Rina Hoshino: TOKYO GROOVE JYOSHI

Rina Hoshino, Juna Serita : So what TOKYO GROOVE JYOSHI (twin bass)

Rina Hoshino, Ryo Yamabuki: Elfriede MusicVideo "Vibration"