Posts

YiYi: 2023 Ibanez Flying Fingers Guitar Competition—Chen Yiyi

YiYi, YiYa: Polyphia《Crush》

YiYi: The Heart Is Too Soft

YiYi: Eric Johnson's "SRV"

YiYi: Saxophone Kobayashi Kaori "Kira-Kira" electric guitar performance

YiYi: SRV《Lenny》

YiYi: At The Place Where You Call

YiYi: Alex Hutchings "Feeling fine"

YiYi: Emotive Ballad

YiYi: Emotive Ballad

YiYi: Only You Are the Green Mountain

YiYi: The World Will Never Have You and Me Again Solo

YiYi: Eric Johnson Gem