Yuri Isobe: Kiko Loureiro Arcos da Lapa from Universo Inverso2015/04/20 LIVE @ Tsukamoto Erebati 
Kiko Loureiro Arcos da Lapa (Universo Inverso) cover
Isobebando
Isobe Yuri Katayama Shinobu Yu~tsu chan (buriki) Kd (heart sounds notebook line), Sakyo-grace

Kiko Loureiro Arcos da Lapa by Yuri Isobe with Band

Comments