Schnee Setna: GRANRODEO - NamidabanaSchnee Setna: GRANRODEO - Namidabana

【Try to play】 GRANRODEO - Namidabana cover by Setna 【Taniyama Kisho Festival Birthday Festival 2017】