Ji-hyun Oh: The Moment -오지현( Ji Hyun Oh)Ji-hyun Oh aka Ozzy Hyun subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCAicLQ-e9CRYBbdGGc64hvQ

This girl 's name is Ji-hyun Oh. ( Her nickname is Ozzy Hyun.^^;)

The Moment(cover)-오지현( Ji Hyun Oh)