Yumiki Erino: Masaki Matsubara "Silly Crush"


Gt: Yumiki Erino
Guitar arrangement on Masaki Matsubara "Silly Crush"

Yumiki Erino - Masaki Matsubara "Silly Crush"【#Yumiki Erino Guitar video】

Comments