Zoe Thomson: jams with Pete Friesen


Mini Band guitarist Zoe Thomson jams with guitar legend Pete Friesen at Newbury rock school!

Guitar legend Pete Friesen jams with Mini Band guitarist Zoe Thomson at Newbury rock school

Comments