Katrin Child: Pitch Black - live @ Zal Ozhidaniya 2016Pitch Black - live @ Zal Ozhidaniya 2016
Irma Stein - vox, Katrin Child - guitars, Vadim Sagitov - guitars, Harry Owl - drums, Ilya Krasilov - bass

Live16\12\16@Zal Ozhidaniya