Shoka Okubo, Juna Serita: Going Down - Shoka Okubo Blues Project 2017 - So funky!Shoka Okubo, Juna Serita: Going Down - Shoka Okubo Blues Project 2017 - So funky!

SHOKA OKUBO BLUES PROJECT

Going Down (Freddie King)

Shoka Okubo (guitar & vocal)
Juna Serita (bass)
Makotomo Sonohara (drums)

Going Down

Comments