Zhou Lin: (Metalgirl琳) - "Only for the Weak" (Cover) [Schecter]


Cover: In Flames - "Only for the Weak"
Name: Zhou Lin
28 July 1993
Country of origin: China
Location: Tai'an, Shandong
Genre: Metal/Rock

Zhou Lin (Metalgirl琳) - "Only for the Weak" (Cover) [Schecter]

Comments